KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Piotr Demuth prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DJPOLSKA Piotr Demuth, ul. Reja 14, 62-050 Mosina.
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
  3. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty, które są dostawcami usług księgowych, usług IT, dostawcy usług pocztowych/kurierskich, kancelaria prawna, podmioty, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie administratora danych.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń administratora. 
  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
  7. Ponadto informuję, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  8. Informuję również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  10. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.